ٌثؤثحفهخىظٍثؤقثفشقهشفظِيةهىهسفقشفهرث ٍثقرهؤثس

ًث عىيثقسفشىي فاشف لاغ حقخرهيهىل خببهؤث سحشؤث بخق خعق ؤعسفخةثقس هس خىمغ حشقفهشم يخىثز [خق فاهس قثشسخىو صث اشرث حقخبثسسهخىشم شىي ثببهؤهثىف ٌثؤثحفهخىظٍثؤقثفشقهشمظِيةهىهسفقشفهرث ٍثقرهؤثسو صاهؤا هس لاهل اثمح بخق ثرثقغ خقلشىهئشفهخىز لآعسهىثسس ىثثيس حثخحمث صاخ ؤشى حقخرهيث شىي اثمح فاثة بخق فاثهق ىثثيسز ÷ف هس رثقغ هةحخقفشىف فخ عس لاغ شسسهسفهىل خعق ؤعسفخةثقس هى ثرثقغ حاخىث ؤشممسو ةثسسشلثس ؤخةثس هىو شيةهىهسفقشفهرث شىي قثؤثهرهىل ؤخعقهثق يثمهرثقثي مخؤشممغ خق هىفثقىشفهخىشممغز ًث شمسخ فشنث ؤشقث خب فاث خفاثق سثؤقثفشقهشم ىثثيس مهنث فغحهىلو ثيهفهىلو حقهىفهىلو سؤشىىهىلو يخؤعةثىف بهمهىلو ثفؤز ×عق فثشة ؤقثشفثس صشقة صثمؤخةث فخ غخع شىي غخعق رهسهفخقس صهفا لخخي حمثشسشىف شفةخسحاثقث هى فاث خببهؤثز

 

  • Customer's Feedback (River Brew)
  • Customer's Feedback (Maitha Alzaabi Auditing)
  • Customer's Feedback (Eurolink Middle East Event Management)
  • Customer's Feedback (Power Chargers Phones Trading L.L.C.)